Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne rozpoczęło realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków UE

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne (KTSK) jako Partner Społeczny realizuje projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap” w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT, Regionalny  Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KTSK zostało przyznane 940 083,12 zł na realizację zadań w projekcie.

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Wejherowski natomiast partnerami Fundacja Phenomen oraz KTSK z Luzina .

Wartość wydatków w ramach projektu wynosi 3 620 863,09 zł, z czego 3 077 733,63 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-00 z dnia 14.02.2020, której stronami są Województwo Pomorskie oraz Powiat Wejherowski.

Celem głównym projektu jest aktywne włączenie oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej. Programem zostaną objęte 242 osoby: 148 kobiet i 94 mężczyzn zamieszkujących powiat wejherowski, w tym co najmniej 37 (22 kobiet i 15 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.

Zadania projektu to:

  • realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika projektu,
  • wsparcie dla motywacji do zmiany,
  • reintegracja psychospołeczna i zawodowa,
  • pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych,
  • aktywizacja społeczna,

  • aktywizacja zawodowa,
  • podwyższenie kompetencji i kwalifikacji,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych,
  • asystentura i wsparcie osób z  niepełnosprawnościami.

Cel i zadania projektu będą realizowane poprzez: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe (w tym diagnoza i IPD),  poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, terapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, staże i praktyki zawodowe, kursy i treningi zaradności życiowej.