Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego w Luzinie

Wykonując postanowienia uchwały Zarządu Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego w Luzinie nr 54/2021 z dnia 02.07.2021 roku, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KTS – K na dzień 20.07.2021 roku o godzinie 12.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie.

W przypadku braku kworum w wyznaczonym terminie, następny termin ustala się na dzień 20.07.2021 roku o godz. 12.30.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Wybór sposobu głosowania / Komisji skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2020 rok
 7. Głosowanie nad absolutorium dla odchodzącego zarządu.
 8. Odwołanie i wybór prezesa i zarządu stowarzyszenia.
 9. Odwołanie i wybór Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KTS-K.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie zebrania.

Zapraszam do udziału w zebraniu:

Luzino, 05.07.2021 roku