Kartuskie Centrum Caritas realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Życzliwa Dłoń”

Kartuskie Centrum Caritas pełniące rolę partnera wiodącego zaprasza do udziału w projekcie „Życzliwa dłoń”, który jest realizowany na terenie powiatu kartuskiego oraz gminy Linia.

Celem projektu jest wdrożenie na obszarze realizacji projektu zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 31.06.2023r. 206 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 241 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

Cel projektu wpisuje się w realizację celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 dla poddziałania 6.2.2 ponieważ zakłada wdrożenie na obszarze realizacji projektu spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej tych osób.