“6.2.2 Troskliwe gminy”

Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w siedzibą przy ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino pełniące rolę partnera wiodącego zaprasza do udziału w projekcie „Troskliwe Gminy”, który jest realizowany na terenie gmin Cewice, Lębork oraz Nowa Wieś Lęborska.

Celem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023r. 95 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 125 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.