Informacje o projekcie 6.2.1

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II – DRUGI ETAP

Wartość projektu: 1 502 892,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 277 459,02 zł

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do nich poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego

Programem zostanie objętych 126 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu to:

 • rozwój zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych form wsparcia oraz nowoczesnych usług społecznych,
 • podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej,
 • integracja i wspieranie rodzin,
 • organizacja zajęć międzypokoleniowych,
 • pomoc psychologa-terapeuty dla osób uzależnionych,
 • rozwój miejsc wsparcia społecznego,
 • wzrost wydolności opiekuńczej rodzin.

Aktywizacja społeczna Seniorów realizowana będzie poprzez utworzenie Klubów Seniora – miejsca spotkań osób starszych (krótkookresowy pobyt) oraz organizację szerokiego katalogu wsparcia (w zależności od potrzeb UP), w tym:

 • poradnictwo psychologiczne,
  • prawne,
  • terapeutyczne
  • ekonomiczne,
  • zajęcia sportowe,
  • działalność prozdrowotną,
  • warsztaty dot. korzystania z nowoczesnych technologii.

Rezultaty proj. to m.in.: – 82 wspartych trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. 126 os. objętych usługami społecznymi. 15 os. poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po zakończeniu projektu.  6 wspartych trwałych miejsc świadczenia usług wspierania rodziny.

Wnioskodawca: Powiat Wejherowski

Partner: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne

Priorytet VII Integracja

Działanie 6.2 Usługi społecznie

Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT