Informacje o projekcie 6.1.1

„SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM I – DRUGI ETAP”

Wartość projektu: 3 620 863,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 077 733,63 zł

Celem głównym projektu jest aktywne włączenie oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Programem zostaną objęte 242 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny: 148 kobiet i 94 mężczyzn zamieszkujących powiat wejherowski, w tym co najmniej 37 (22 kobiet i 15 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.

Zadania projektu to:

  • realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika projektu,
  • wsparcie dla motywacji do zmiany,
  • reintegracja psychospołeczna i zawodowa,
  • pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych,
  • aktywizacja społeczna,
  • aktywizacja zawodowa,
  • podwyższenie kompetencji i kwalifikacji,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych,
  • asystentura i wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Rezultaty projektu to: wskaźniki efektywności zatrudnieniowej na poziomie 34 % (w tym dla osób niepełnosprawnych 12%), społecznej na poziomie 34 %; liczba osób: pracujących – 83, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje – 97, poszukujących pracy – 44.

Wnioskodawca: Powiat Wejherowski

Partnerzy:

Fundacja Phenomen

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne

Priorytet VII Integracja

Działanie 6.1 Aktywna Integracja

Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT