Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo

„Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 5 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Przodkowo do czerwca 2023 roku. Cele szczegółowe zakładają kompleksowe wspomaganie OWP poprzez:

a) przeprowadzenie adaptacji istniejącej bazy lokalowej w Wilanowie oraz zakup mebli i TIK, co pozwoli na utworzenie 5 nowych miejsc przedszkolnych; b) podniesienie jakości edukacyjnej przedszkolnej we wszystkich 5 OWP poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 48 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych 172 dzieci;

c) szkolenia zawodowe dla 15 nauczycieli, które uwzględniają komplementarność z działaniami skierowanymi do dzieci;

d) doposażenie 5 OWP w pomoce dydaktyczne oraz TIK.

Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Przodkowo oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Wartość projektu: 595 311,21 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich: 506 014,53 zł).