Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym

„Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 6.2 „Usługi Społeczne”, Poddziałanie 06.02.02 „Rozwój usług społecznych” i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu utworzenie do 30.06.2023r. 64 nowych miejsc świadczenia usług społecznym zwiększających dostępność tych usług dla minimum 120 osób (w tym 40 rodzin) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji uwzględniającej różny poziom potrzeb i oczekiwań.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

1. uruchomienie i funkcjonowanie 4 Klubów Rodziny które pozwolą na utworzenie 64 miejsca wsparcia rodziny;

2. rozwijanie wolontariatu oraz tworzenie grup profilaktyczno-sportowych;

3. objęcie dzieci i rodzin zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych i edukacyjnych;

4. integrowanie młodzieży szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem poprzez działania edukacyjno-integracyjne;

5. wsparcie dla rodziców/opiekunów, m.in. poprzez szkolenia teoretyczno – praktyczne.

Wartość projektu: 1 007 500,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 957 125,00 zł).