“6.2.2 Troskliwe gminy”

Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w siedzibą przy ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino pełniące rolę partnera wiodącego zaprasza do udziału w projekcie „Troskliwe Gminy”, który jest realizowany na terenie gmin Cewice, Lębork oraz Nowa Wieś Lęborska.

Celem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023r. 95 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 125 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie, ul. Mickiewicz 22, 84-242 Luzino, jako beneficjent projektu pt. „Troskliwe gminy” nr umowy RPPM.06.02.02-22-0039/20-00 zobowiązuje się do zachowania trwałości efektów ww. projektu, tzn. utrzymania wspartych w ramach projektu 54 miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu, tj. minimum do 31.08.2026 roku.

Wskazane we wniosku formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości: 3 Kluby Seniora, 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 2 osoby świadczące usługi asystenckie oraz 20 wolontariuszy świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze.


Tym samym Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie czasu, tzn. do 31.08.2026r.