Rozwój usług społecznych na terenie gminy Gniewino

„Rozwój usług społecznych na terenie gminy Gniewino”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz

twa Pomorskiego, w ramach Działania 6.2 „Usługi Społeczne”, Poddziałanie 06.02.02 „Rozwój usług społecznych” i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest realizacja na terenie gminy Gniewino zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 30.06.2023 r. 16 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 20 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

1. zwiększenie w społeczności lokalnej liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami poprzez zatrudnienie 4 osób świadczących ww. usługi;

2. rozwijanie wolontariatu sąsiedzkiego oraz utworzenie 3 grup samopomocy dzięki organizacji szkolenia oraz wykorzystaniu elektronicznego systemu monitorowania dobranego zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników projektu;

3. szkolenie teoretyczno – praktyczne dla opiekunów faktycznych zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wartość projektu: 280 525,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 252 472,50 zł).

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie, ul. Mickiewicz 22, 84-242 Luzino, jako beneficjent projektu pt. „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Gniewino” nr RPPM.06.02.02-22-0024/22 zobowiązuje się do zachowania trwałości efektów ww. projektu, tzn. utrzymania wspartych w ramach projektu 16 miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu, tj. minimum do 01.10.2024 roku.