Statut stowarzyszenia

STATUT

KASZUBSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWO-KULTURALNEGO

PREAMBU�A

 

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne jest dobrowolnym, samorz�dnym i trwa�ym zrzeszeniem maj�cym na celu wszechstronny rozw�j sportu i kultury, a w szczeg�lno�ci umo�liwienie aktywnego uczestnictwa w zaj�ciach kulturalnych i sportowych dzieci i m�odzie�y oraz os�b doros�ych bez wzgl�du na ich status materialny, pochodzenie spo�eczne, p�e�, czy dotychczasowe osi�gni�cia. Poprzez zainteresowanie dzieci i m�odzie�y sportem i kultur� i organizacj� dla nich profesjonalnych trening�w i urozmaiconych zaj�� Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne tworzy okazj� do tw�rczego sp�dzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Cz�onk�w i Odbiorc�w.

 

ROZDZIA� 1

POSTANOWIENIA OG�LNE

 

 

� 1

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, zwane dalej Stowarzyszeniem, dzia�a na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z p�n. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 715), a tak�e niniejszego Statutu.

 

� 2

Stowarzyszenie zostaje powo�ane na czas nieokre�lony.

 

� 3

Siedzib� Stowarzyszenia jest gmina Luzino

 

� 4

Terenem dzia�ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla w�a�ciwego realizowania swoich cel�w Stowarzyszenie mo�e prowadzi� dzia�alno�� r�wnie� poza granicami kraju.

 

� 5

Stowarzyszenie mo�e u�ywa� odznak i piecz�ci zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.

 

� 6

Stowarzyszenie posiada osobowo�� prawn�.

 

� 7

1. Stowarzyszenie mo�e wsp�pracowa� z krajowymi, zagranicznymi i mi�dzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu realizacji swoich cel�w statutowych.

2. Stowarzyszenie mo�e by� cz�onkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

3. Stowarzyszenie mo�e wspiera� dzia�alno�� innych podmiot�w prowadz�cych dzia�alno�� zbie�n� z celami Stowarzyszenia.

 

� 8

Stowarzyszenie opiera swoj� dzia�alno�� na pracy spo�ecznej swoich Cz�onk�w. Dla realizacji okre�lonych cel�w statutowych Stowarzyszenie mo�e zatrudnia� pracownik�w.

 

 

ROZDZIA� 2

CELE I �RODKI DZIA�ANIA STOWARZYSZENIA

 

� 9

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie i rozw�j kultury fizycznej w�r�d dzieci, m�odzie�y i doros�ych na terenie dzia�ania Stowarzyszenia,

2) upowszechnianie i rozw�j kultury w�r�d dzieci, m�odzie�y i doros�ych na terenie dzia�ania Stowarzyszenia,

3) dzia�alno�� na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego spo�eczno�ci na terenie dzia�ania Stowarzyszenia,

4) poprawa jako�ci i atrakcyjno�ci zaj�� wychowania fizycznego i sportu w szko�ach i plac�wkach o�wiatowych,

5) promowanie edukacyjnych i wychowawczych warto�ci sportu,

6) inspirowanie nauczycieli, instruktor�w i trener�w do opracowywania i realizowania autorskich program�w wychowania fizycznego i sportu oraz innej dzia�alno�ci kulturalno-edukacyjnej dostosowanych do potrzeb �rodowiskowych i tradycji lokalnych

, 7) dzia�anie na rzecz os�b niepe�nosprawnych,

8) propagowanie, tworzenie, utrwalanie tradycji i kultury regionu, kraju i Europy,

9) dzia�ania na rzecz uznania kulturowej, wielokulturowej i j�zykowej r�norodno�ci Europy, wspierania sp�jno�ci spo�ecznej i zwalczania wszelkich przejaw�w dyskryminacji ze wzgl�du na p�e�, ras� lub pochodzenie etniczne i spo�eczne, religi� lub przekonania, niepe�nosprawno�� i wiek oraz w zakresie zr�wnowa�onego rozwoju regionalnego,

10) rozw�j dzia�alno�ci turystycznej i promocji regionu,

11) zapobieganie zjawiskom przemocy i patologii spo�ecznej.

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) wsp�dzia�anie z w�adzami sportowymi, pa�stwowymi i samorz�dowymi w celu zapewnienia Cz�onkom w�a�ciwych warunk�w do uprawiania sportu,

2) uczestniczenie w imprezach, rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i mi�dzynarodowej,

3) organizowanie zawod�w i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie dzia�alno�ci szkoleniowej

4)wspieranie os�b niepe�nosprawnych,

5) organizowanie zaj�� profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla m�odzie�y i doros�ych,

6) organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dla dzieci, m�odzie�y i doros�ych,

7) organizowanie zaj�� sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

8) organizowanie zaj�� dodatkowych i pozalekcyjnych,

9) dzia�ania na rzecz popularyzacji uprawiania sportu i rekreacji, zdrowego stylu �ycia oraz rozwoju turystyki,

10) organizacj� koncert�w, wystaw, pokaz�w, konkurs�w, odczyt�w, dyskusji, wyk�ad�w i wszelkich przedsi�wzi�� kulturalnych,

11) dzia�alno�� charytatywn� i wolontariat,

12) wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontakt�w i wsp�pracy mi�dzy mieszka�cami region�w Europy,

13) podtrzymywanie, tworzenie i utrwalanie tradycji narodowej oraz tradycji regionu,

14) dzia�ania na rzecz promocji i popierania kultury ekologicznej oraz na rzecz ochrony i kszta�towania �rodowiska,

15) uczestnictwo w realizacji projekt�w obejmuj�cych cele dzia�alno�ci Stowarzyszenia oraz gromadzenie �rodk�w finansowych i materialnych na dzia�alno�� statutow�,

16) prowadzenie dzia�a� na podstawie realizacji zada� publicznych,

17) promowanie aktywnych postaw obywatelskich m�odzie�y,

18) podejmowanie innych czynno�ci zmierzaj�cych do realizacji cel�w statutowych Stowarzyszenia.

 

� 10

Dla realizacji cel�w wyszczeg�lnionych w � 9 Stowarzyszenie prowadzi dzia�alno�� po�ytku publicznego w formie odp�atnej i nieodp�atnej, kt�rej przedmiotem przy uwzgl�dnieniu kod�w i opis�w zgodnych z

PKD jest: PKD 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zaj�� sportowych i rekreacyjnych

PKD 85.59.B pozosta�e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 93.11.Z dzia�alno�� obiekt�w sportowych

2. Stowarzyszenie prowadzi dzia�alno�� spo�ecznie u�yteczn� na rzecz og�u spo�ecze�stwa poprzez realizacj� cel�w statutowych.

 

ROZDZIA� 3 CZ�ONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWI�ZKI

� 11

Cz�onkowie Stowarzyszenia dziel� si� na:

1. zwyczajnych,

2. uczestnik�w,

3. honorowych,

4. wspieraj�cych.

 

� 12

1. Cz�onkami zwyczajnymi Stowarzyszenia s� osoby fizyczne zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, kt�re z�o�� deklaracj� i zostan� przyj�te przez Zarz�d.

2. Cz�onkami uczestnikami mog� by� uczniowie i inni niepe�noletni obywatele ? za zgod� rodzic�w lub opiekun�w prawnych przedstawion� na podstawie pisemnej deklaracji w trybie okre�lonym w ust. 1.

3. Cz�onkami honorowymi s� osoby szczeg�lne zas�u�one. Cz�onkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Cz�onk�w.

4. Cz�onkami wspieraj�cymi s� osoby prawne i fizyczne, kt�re zadeklaruj� wsparcie materialne lub organizacyjne dzia�alno�ci Stowarzyszenia. Deklaracja przyst�pienia Cz�onka wspieraj�cego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarz�du w formie uchwa�y.

 

� 13

1. Cz�onkowie zwyczajni maj� prawo:

1) wybiera� i by� wybieranymi do w�adz Stowarzyszenia i posiadaj� g�os stanowi�cy oraz czynne i bierne prawo wyborcze,

2) bra� czynny udzia� we wszystkich formach dzia�alno�ci Stowarzyszenia,

3) zg�asza� postulaty i wnioski wobec w�adz oraz ocenia� ich dzia�alno��,

4) korzysta� z praw i uprawnie� wynikaj�cych ze statutowej dzia�alno�ci Stowarzyszenia.

 

2. Cz�onkowie uczestnicy maj� wszystkie prawa cz�onk�w zwyczajnych, z wyj�tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Cz�onkowie honorowi maj� wszystkie prawa cz�onk�w zwyczajnych z wyj�tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Cz�onkowie wspieraj�cy maj� wszystkie prawa cz�onk�w zwyczajnych z wyj�tkiem czynnego prawa wyborczego.

 

� 14

Cz�onkowie Stowarzyszenia zobowi�zani s� do:

1) aktywnej dzia�alno�ci na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,

2) przestrzegania Statutu, regulamin�w, decyzji i uchwa� w�adz Stowarzyszenia,

3) regularnego op�acania sk�adki cz�onkowskiej w wysoko�ci ustalonej przez Zarz�d Stowarzyszenia, z wyj�tkiem Cz�onk�w honorowych.

 

� 15

1.Cz�onkostwo ustaje w przypadku:

1) wyst�pienia Cz�onka, zg�oszonego na pi�mie do Zarz�du Stowarzyszenia,

2) wykluczenia Cz�onka przez Zarz�d w przypadku narusze� przez Cz�onka postanowie� Statutu,

3) niep�acenia przez Cz�onka sk�adek przez okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu,

4) utraty osobowo�ci prawnej przez Cz�onka wspieraj�cego ? osob� prawn� lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

 

2. Wyga�ni�cie cz�onkostwa nast�puje w przypadku:

1) rozwi�zania si� Stowarzyszenia,

2) �mierci Cz�onka.

3. Cz�onek Stowarzyszenia mo�e by� zawieszony w prawach cz�onkowskich przez Zarz�d w przypadku nie brania czynnego udzia�u w realizacji zada� i cel�w Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowie� niniejszego Statutu i uchwa� Stowarzyszenia.

4. Zawieszenie w prawach cz�onkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnie� statutowych, a w szczeg�lno�ci prawa udzia�u w rozgrywkach sportowych i dzia�alno�ci szkoleniowej Stowarzyszenia.

5. Od decyzji o wykluczeniu w prawach cz�onkowskich przys�uguje stronie prawo odwo�ania si� do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podj�tej uchwale.

6. Osoba skre�lona z listy cz�onk�w zobowi�zana jest zwr�ci� powierzony jej sprz�t i przedmioty b�d�ce w dyspozycji Stowarzyszenia.

 

ROZDZIA� 4

W�ADZE STOWARZYSZENIA

 

� 16

W�adzami Stowarzyszenia s�:

1. Walne Zebranie Cz�onk�w,

2. Zarz�d,

3. Komisja Rewizyjna.

 

� 17

Kadencja w�adz Stowarzyszenia trwa sze�� lat, a ich wyb�r odbywa si� w g�osowaniu tajnym lub jawnym, w zale�no�ci od uchwa�y Walnego Zebrania Cz�onk�w.

 

� 18

1. Najwy�sz� w�adz� Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz�onk�w zwo�ywane przez Zarz�d co roku jako sprawozdawcze i co 6 lat jako sprawozdawczo ? wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz�onk�w nale�y:

1) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwa� o zmianach w Statucie i rozwi�zywaniu si� Stowarzyszenia,

2) wyb�r i odwo�anie Prezesa oraz cz�onk�w Zarz�du i Komisji Rewizyjnej w g�osowaniu jawnym lub tajnym,

3) uchwalanie g��wnych kierunk�w i program�w dzia�ania Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda� z dzia�alno�ci ust�puj�cych w�adz,

5) udzielanie absolutorium ust�puj�cemu Zarz�dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie odwo�a� do uchwa� Zarz�du w sprawie wykluczenia, wykre�lenia lub zawieszenia w prawach Cz�onka,

7) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosk�w Zarz�du i Cz�onk�w Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie odwo�a� Cz�onk�w zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwa� Zarz�du,

9) podejmowanie uchwa� we wszystkich wa�nych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem,

10) nadawanie cz�onkostwa honorowego,

11) podejmowanie uchwa� w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego i maj�tkowego Stowarzyszenia,

12) upowa�nienie Zarz�du do zaci�gania zobowi�za� maj�tkowych.

 

� 19

W Walnym Zebraniu Cz�onk�w bior� udzia�:

1. z g�osem stanowi�cym ? Cz�onkowie zwyczajni,

2. z g�osem doradczym ? Cz�onkowie honorowi, uczestnicy i zaproszeni go�cie,

3. Cz�onkowie wspieraj�cy.

 

� 20

1. Uchwa�y wszystkich organ�w zapadaj� zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w przy obecno�ci co najmniej 1/2 og�lnej liczby Cz�onk�w w pierwszym terminie.

2. Je�eli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu nie uczestniczy co najmniej 1/2 og�lnej liczby Cz�onk�w, w�wczas w drugim terminie posiedzenia uchwa�y mog� by� podj�te ? po up�ywie p� godziny ? zwyk�� wi�kszo�ci� bez wzgl�du na liczb� obecnych Cz�onk�w.

 

� 21

1. Walne Zebranie Cz�onk�w zwo�uje Zarz�d Stowarzyszenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz�onk�w mo�e by� zwo�ane na skutek:

1) uchwa�y Zarz�du podj�tej wi�kszo�ci� 2/3 g�os�w,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) wniosku zg�oszonego przez co najmniej 1/2 og�lnej liczby Cz�onk�w zwyczajnych.

 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz�onk�w zwo�ywane jest przez Zarz�d w terminie miesi�ca od zg�oszenia wniosku lub podj�tej uchwa�y i obraduje nad sprawami, dla kt�rych zosta�o zwo�ane.

4. O terminie, miejscu i porz�dku obrad Walnego Zebrania Cz�onk�w zawiadamia Zarz�d, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem.

 

� 22

Zarz�d jest organem w�adzy Stowarzyszenia dzia�aj�cym pomi�dzy Walnymi Zebraniami Cz�onk�w.

 

� 23

1. Zarz�d sk�ada si� z 4 ? 7 os�b wybranych przez Walne Zebranie Cz�onk�w.

2. W sk�ad Zarz�du wchodz�: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz maksymalnie czterech Cz�onk�w, kt�rym mog� zosta� przydzielone funkcje lub konkretne zadania do realizacji. � 24 Do kompetencji Zarz�du nale�y: 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn�trz oraz dzia�anie w jego imieniu, 2. realizowanie cel�w Stowarzyszenia, uchwa�, wytycznych i zalece� Walnego Zebrania Cz�onk�w,

3. kierowanie ca�okszta�tem dzia�alno�ci Stowarzyszenia,

4. uchwalanie wysoko�ci sk�adki cz�onkowskiej i innych op�at na rzecz Stowarzyszenia,

5. zarz�dzanie maj�tkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwa�ami Walnego Zebrania Cz�onk�w,

6. uchwalanie plan�w dzia�a� i plan�w finansowych,

7. zwo�ywanie Walnych Zebra� Cz�onk�w,

8. przyjmowanie, wykre�lanie oraz wykluczanie Cz�onk�w Stowarzyszenia.

 

� 25

1. Komisja Rewizyjna sk�ada si� z 3 os�b, a na pierwszym posiedzeniu po wyborze wybiera Przewodnicz�cego.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz na dwa lata kontrol� statutowej i finansowej dzia�alno�ci Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna przedk�ada Walnemu Zebraniu Cz�onk�w sprawozdanie ze swojej dzia�alno�ci oraz posiada wy��czne prawo stawiania wniosk�w w sprawach absolutorium dla Zarz�du.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo wyst�powania do Zarz�du z wnioskami wynikaj�cymi z ustale� kontroli i ��dania wyja�nie� oraz usuni�cia nieprawid�owo�ci. 5. Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej lub upowa�niony przez niego cz�onek Komisji ma prawo bra� udzia� w posiedzeniach Zarz�du i innych organ�w z g�osem doradczym.

 

� 26

W razie ust�pienia Cz�onka w�adz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarz�dowi i Komisji Rewizyjnej przys�uguje prawo uzupe�nienia sk�adu w drodze kooptacji do wysokosci 1/3 liczebnosci sk�adu pochodz�cego z wyboru

 

 

� 27

1. Maj�tek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizaj� cel�w statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie koszt�w dzia�alnosci Stowarzyszenia

2. Maj�tek Stowarzyszenia stanowi� nieruchomosci, ruchomosci oraz srodki pieni�ne

3. Na srodki pieni�ne Stowarzyszenia sk�adaj� si�:

1) sk�adki cz�onkowskie i wpisowe

2) wp�ywy z dzia�alnosci statutowej

3) darowziny i inne srodki pochodz�ce z ofiarnosci publicznej

4) spadki, zapisy i inne przysposobienia maj�tkowe, odsetki nankowe

5) dochody ze zbi�rek i imprez publicznych

6) subwencje, dotacje, granty i inne fundusze pozyskiwane ze srodk�w publicznych

7) dochody z praw maj�tkowych

8) inne dochody

4. Stowarzyszenie gromadzi srodki pieni�ne na rachunkach bankowych

5. Staowarzyszenie mo�e tworzy� fundusze celowe

 

� 28

Do wa�nosci oswiadcze� woli w zakresie praw i obowi�zk�w maj�tkowych Stowarzyszenia wymagane jest wsp�dzia�anie dw�ch os�b spo�r�d Cz�onk�w Zarz�du, w tym Prezesa lub w jego zast�pstwie Wiceprezesa.

 

� 29

1. Zabronione jest udzielanie po�yczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowi�za� maj�tkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) Cz�onk�w Stowarzyszenia i jego organ�w,

b) pracownik�w Stowarzyszenia,

c) ma��onk�w Cz�onk�w Stowarzyszenia, cz�onk�w organ�w i pracownik�w lub pozostaj�cych z nimi we wsp�lnym po�yciu oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) os�b zwi�zanych z pracownikami z tytu�u przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie maj�tku Stowarzyszenia osobom, o kt�rych mowa w ust. 1 pkt a) ? d), na zasadach innych ni� w stosunku do os�b trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie maj�tku Stowarzyszenia na rzecz os�b, o kt�rych mowa w ust. 1 pkt a) ? d) na zasadach innych ni� w stosunku do os�b trzecich, chyba �e to wykorzystanie bezpo�rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczeg�lnych zasadach towar�w lub us�ug od podmiot�w, w kt�rych uczestnicz� osoby wymienione w ust. 1 pkt a) ? d).

 

ROZDZIA� 7 POSTANOWIENIA KO�COWE

� 30

Zmiana statutu mo�e by� uchwalona przez Walne Zebranie Cz�onk�w wi�kszo�ci� 2/3 g�os�w w obecno�ci co najmniej po�owy og�lnej liczby Cz�onk�w Walnego Zebrania w pierwszym terminie. W drugim terminie ? po up�ywie p� godziny ? zwyk�� wi�kszo�ci� bez wzgl�du na liczb� obecnych Cz�onk�w.

 

� 31

1. Rozwi�zanie si� Stowarzyszenia nast�puje w przypadku podj�cia uchwa�y przez Walne Zebranie Cz�onk�w wi�kszo�ci� g�os�w w obecno�ci co najmniej po�owy og�lnej liczby Cz�onk�w Walnego Zebrania Cz�onk�w ? w pierwszym terminie. W drugim terminie g�osowania rozwi�zanie si� Stowarzyszenia nast�puje po up�ywie p� godziny zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w bez wzgl�du na liczb� obecnych Cz�onk�w.

2. Uchwa�a o rozwi�zaniu Stowarzyszenia okre�la tryb likwidacji oraz cele, na jakie b�dzie przeznaczony maj�tek Stowarzyszenia.

3. Po zako�czeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator wyst�puje do organu rejestracji z wnioskiem o wykre�lenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzysze�.