Trwałość Projektu

INFORMACJA O TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kulturalne w Luzinie, potwierdza iż w ramach zachowania trwałości wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu jego realizacji zapewnia instytucjonalną gotowość do utrzymania trwałości projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
w powiecie wejherowskim II – drugi etap” nr projektu RPWP.06.02.01-22-0004/19 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWP na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 06 Integracja; Działania 06.02 Usługi Społeczne; Poddziałanie: 06.02.01 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
w postaci:

– utrzymania utworzonych w programie 80 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu w okresie od 01.07.2023 do 30.08.2026 r.,

– utrzymania utworzonych w programie 6 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu w okresie od 01.07.2023 do 30.08.2026 r.

Projekt był realizowany w okresie od 30.04.2020 r. do 30.06.2023 r.