Trwałość Projektu

INFORMACJA O TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne zakończyło realizację Projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim II – drugi etap”, numer umowy RPPM.06.02.01-22-0004/19. Projekt trwał od 30.04.2020r. do 30.06.2023r.

Obecnie zostaje utrzymana trwałość Projektu, a poszczególne elementy realizowane będą w następującej formie:

  1. Klub Seniora – 80 miejsc w 4 filiach zlokalizowanych w: Luzinie, Bojanie, Kębłowie oraz w Wejherowie
  2. Wsparcie rodzin w Placówce Wsparcia Rodziny w Luzinie – specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w której gotowość do świadczenia usługi realizowana będzie przez psychologa, terapeutę, prawnika, specjalistę ds. ekonomicznych, doradcę zawodowego i trenera sportowego.

Trwałość projektu zostanie utrzymana co najmniej przez okres odpowiadający realizacji projektu, tj. 38 miesięcy i 1 dzień, czyli od dnia 01.07.2023r. do dnia 01.09.2026r.

W przypadku braku bieżącego zainteresowania wsparciem trwałość będzie utrzymana jako gotowość do świadczenia usługi.

Projekt skierowany był do mieszkańców powiatu wejherowskiego. Grupę docelową stanowiły 142 osoby zagrożone/dotknięte ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: Seniorzy, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz rodziny z trudnościami.

W ramach projektu utworzono 4 filie Klubu Seniora oraz Placówkę Wsparcia Rodziny, a także świadczono usługę specjalistycznej opieki w miejscu zamieszkania.

Klub Seniora oferuje następujące formy wsparcia:

  1. specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, terapeutyczne, ekonomiczne i trenera sportowego
  2. nauczanie obsługi sprzętów elektronicznych
  3. spotkania integracyjne, wydarzenia kulturalne

Placówka Wsparcia Rodziny oferuje następujące formy wsparcia:

  1. specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, terapeutyczne, ekonomiczne, doradcy zawodowego i trenera sportowego
  2. organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Głównym celem projektu była minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze powiatu wejherowskiego poprzez zwiększenie dostępu do wsparcia dla Seniorów, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcia rodzin z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w oparciu o przeprowadzoną wcześniej lokalną diagnozę zapotrzebowania na usługi społeczne.

Szczegółowych informacji na temat realizacji działań udziela: Monika Tarczyńska, tel: 731 453 000

Realizatorem projektu był:

Powiat Wejherowski

Partnerami projektu byli:

  1. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z Luzina
  2. Stowarzyszenie przyjaciół chorych – „Hospicjum” pw. Św. Judy Tadeusza